engels
Nazorg

Nazorg

Wettelijk is vastgesteld dat “het bevoegd gezag van de school waar de leerling voortgezet speciaal onderwijs heeft gevolgd, in voorkomende gevallen tot twee jaar nadat de leerling die school heeft verlaten, de leerling, de werkgever of vervolgonderwijs adviseert op diens verzoek over het aansluitend vervolgonderwijs, het uitoefenen van een functie op de arbeidsmarkt en het functioneren in een vorm van dagbesteding”.

Doelstellingen nazorg
Het doel van de nazorg is uitval van de individuele leerling in (vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding te voorkomen.
Sinds 2014 worden door (V)SO De Spinaker alle uitgestroomde leerlingen minimaal twee jaar na het verlaten van de school actief gevolgd. Dit gebeurt centraal voor de gehele Spinaker (V)SO bij de afdeling Rondom Onderwijsondersteuning door de nazorgcoördinator. Door middel van een digitaal volgsysteem (Attrack) wordt de uitstroombestemming middels een mail bevraagd naar de stand van zaken omtrent de oud-leerling.

Bij mogelijke uitval of vragen vanuit leerlingen/ouders en externe partijen (scholen, gemeenten e.a.) biedt de nazorgcoördinator advies of ondersteuning.
Vragen over vervolgonderwijs, werk, indicaties en aanmeldingen gemeente of UWV kunnen aan de nazorgcoördinator worden gesteld. Deze maakt gebruik van zijn netwerk om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en/of kan zorgen dat men in contact komt met de juiste organisatie.

Assessments en loonwaardebepaling

 

Nazorg coördinator, assessor
Henk Zandbergen
contact