engels
Educatie trajecten

Wat verstaan we onder “Educatie Trajecten”?

Educatie Trajecten bieden mogelijkheden aan leerlingen die vroegtijdig dreigen uit te vallen of te stagneren in het onderwijs, de persoonlijke ontwikkeling en groei.

Zorg en onderwijs hebben de krachten en expertise gebundeld en een nieuwe vorm  van onderwijs gecreëerd om tot oplossingen te komen om kinderen en jeugd lerend te houden, nu het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ‘in beperkte gevallen onderwijs bij initiatieven buiten het bekostigde stelsel’ mogelijk maakt. Onderwijs en zorg versterken in deze trajecten elkaars activiteiten. Groene omgevingen als zorgboerderijen bieden buitengewone mogelijkheden om specifiek kinderen en jongeren te motiveren en te betrekken bij hun persoonlijk leren.

Om voldoende leerstof aan te kunnen bieden is er, naast het leren in de praktijk op de zorgboerderij, een digitaal (of e-learning) systeem ontwikkeld. Voor elk individueel kind wordt door Rondom Onderwijsondersteuning op het eigen niveau leerstof  geprogrammeerd, vorderingen en resultaten worden digitaal geregistreerd voor leergebied waar de deelnemer mee werkt. De deelnemer wordt op deze wijze gestimuleerd te blijven leren.

De werkwijze van de educatie trajecten dient niet als vervanging van het gangbare aanbod in een reguliere onderwijssetting. Het woord onderwijs wordt bewust niet gebruikt: onderwijs betekent immers inschrijving op een school en dagelijks een gemiddelde van zes uur per dag verdieping in didactiek.

Rondom begeleidt de zorgboer(in) bij het didactisch handelen. Landzijde doet dit bij het pedagogisch en zorg gerelateerd handelen. De zorgboer(in) faciliteert. Gezamenlijk wordt er geëvalueerd en wordt de werkwijze al dan niet aangepast op (nieuwe) doelen.

Welke mogelijkheden zijn er:

Educatie en Dagbestedingstraject “Buiten Gewoon Leren”, ontwikkeld in samenwerking met en uitgevoerd op locaties van Landzijde. Twee doelgroepen: kinderen tot 14 jaar waarbij de nadruk van het traject ligt op het bieden van veiligheid, ruimte, aandacht, rust en structuur om van daaruit de kinderen te stimuleren actief tijdens de dagbesteding en in de educatieprogramma’s aan hun ontwikkeling te werken; jongeren vanaf 14 jaar en jong-volwassenen die naast de e-learning programma’s ook specifiek op het eigen niveau trainingen en cursussen kunnen volgen.

Drie-maanden Traject. Eveneens ontwikkeld in samenwerking met en uitgevoerd op locaties van Landzijde. Leerlingen bij wie duidelijk is dat het uitstroomprofiel geen onderwijs is, kunnen voor twee dagen in de week, voor een periode van drie maanden, geplaatst worden op een zorgboerderij. De plaatsing geschiedt op basis van de interesse en affiniteit  van de leerling. Dit kan zijn het verzorgen van dieren, landbouw, veeteelt, pluimvee, werken in de kas, werken in een atelier, keramiek productie, horeca, keuken en winkelverkoop. In deze drie maanden wordt geobserveerd hoe de leerling functioneert buiten de schoolsituatie en de arbeidsvaardigheden worden in beeld gebracht. Dit om te onderzoeken en beoordelen of de leerling kan functioneren in een (beschermde) werksituatie, of de leerling de sociale vaardigheden heeft die op de werkvloer noodzakelijk zijn, of er de mogelijkheid is door te groeien naar arbeid of dat juist een beschermde plek nodig is zoals bijvoorbeeld dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Arbeidsvaardigheden Trainingstraject. In aansluiting en als verlengstuk  op het Landzijdetraject is er een samenwerking met Scorlewald. De leerling wordt geplaatst in een  beschermde werkplek waar de arbeidsvaardigheden of de voor een werkvloer noodzakelijke sociale competentie geoefend kunnen worden. De trajectduur omvat hier drie tot zes maanden, twee dagen per week. De leerling heeft een ruime keuze uit werkplaatsen waar hij deze vaardigheden onder  toezicht van een begeleider kan trainen en zich eigen kan maken: tuinderij, boerderij, parkgroep, keuken, (banket)bakkerij, weverij, papierwerkplaats/drukkerij, linnenkamer, metaalwerkplaats, muziekinstrumentenbouw, lunchroom / winkel.

 

Voor alle trajecten geldt: begeleider en school onderhouden wekelijks contact over de vorderingen betreffende de individueel gestelde doelen. Na de vastgestelde periode volgt de eindevaluatie en kan er gekeken naar een vervolgtraject.

Wanneer dat gewenst is, kan er bij de deelnemers een assessment worden afgenomen door Rondom.Lees meer:

Wat voor educatie wordt er geboden:

 • Lezen
 • Taal
 • Rekenen/wiskunde
 • Engels
 • Verkeer
 • Natuur/biologie
 • Wereldoriëntatie

 

Procedure:

 1. Aanmelding
 2. Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP)
 3. Aanvulling OPP
 4. Trajectdoelen worden gesteld
 5. Portfolio
 6. Contacturen en volgsysteem
 7. Evaluatie en advisering

   

Coördinator Dagbesteding en Educatie trajecten

Abner Verschuur

a.verschuur@ronduitonderwijs.nl