engels
Wat kan Rondom voor ouders en leerlingen betekenen?

In samenwerking met onze partners staat uw kind bij Rondom centraal. Daarbij proberen wij flexibel en doelgericht het optimale uit uw kind te halen en niet over maar mèt u en uw kind te praten.  
Via onze verschillende diensten bieden wij antwoord op allerlei mogelijke ondersteuningsvragen. 


Bovenschoolse Commissie van Begeleiding 
(B-CvB) 

Soms loopt een kind vast op school en dreigt het thuis te komen zitten of zit het al thuis. Wanneer er sprake is van complexe problematiek en betrokken scholen en deskundigen er niet meer uit komen kan de bovenschoolse Commissie van Begeleiding om advies en/of begeleiding gevraagd worden. De bovenschoolse Commissie komt wekelijks met een team van experts bij elkaar waardoor zij snel antwoord kan geven op complexe vragen.  
Samen met de betrokkenen kijkt zij wat er aan de hand is, wat er al geprobeerd is, wat wel werkte en wat er al onderzocht is. Op basis hiervan wordt er een voorstel gedaan om een nieuw perspectief te creëren waarmee alle partijen weer verder kunnen. Dit kan in de vorm van een gesprek, aanvullend onderzoek of tijdelijke coaching en ondersteuning zijn. Lees meer over de B-CvB.
Hieronder vindt u meer uitleg over de diensten die Rondom te bieden heeft. 

 

Toetsing en advies 

Wat gaat mijn kind helpen, zodat het weer goed gaat op school? Wat zijn ondersteuningsbehoeften en hoe kunnen school en ouders daarin tegemoet komen? Met deze vragen zal het onderzoeksteam van Rondom aan de slag gaan zodra een school daarom vraagt. Hiervoor zijn zij eerst met u in gesprek gegaan en heeft u uw toestemming aan de school gegeven om met Rondom contact op te nemen.   
Een gesprek over de ontwikkeling van uw kind op school maakt altijd deel uit van het onderzoek. In samenspraak met ouders en school worden de onderzoeksvragen opgesteld. Van elk onderzoek wordt altijd een verslag gemaakt dat u als ouder(s) als eerste te lezen krijgt, voordat het aan school wordt overhandigd. Er vindt op school altijd een adviesgesprek plaats waarbij u als ouder ook gesprekspartner bent.  
Het verslag zal antwoord geven op de hulpvraag en in kaart brengen wat de ondersteuningsbehoeften van uw kind zijn. Met behulp van de handelingsgerichte adviezen uit het verslag kunnen u, uw kind en school weer verder.


Aanvullende toetsing  

Bij de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is het schooladvies van de basisschool leidend . Dit schooladvies wordt opgesteld voordat de verplichte eindtoets wordt afgenomen, waardoor het PO het resultaat op de eindtoets niet (meer) kan gebruiken voor het schooladvies. Leerlingen waarbij in het schooladvies gedacht wordt aan praktijkonderwijs of waarbij er twijfel bestaat tussen VMBO BB en praktijkonderwijs, kunnen in aanmerking komen voor aanvullende toetsing. Het resultaat van de aanvullende toetsing kan het schooladvies ondersteunen. Het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland heeft Rondom Onderwijsondersteuning gevraagd om deze toetsing uit te voeren. Lees meer over de aanvullende toetsing.
Download hier de informatie voor de ouders


Uitstroom en Nazorg

Een leven lang leren en ontwikkelen is bij Rondom Onderwijsondersteuning een uitgangspunt om voor de leerlingen optimale resultaten mogelijk te maken.
Voordat de leerling uitstroomt naar zijn vervolgbestemming kan door de CvB in samenwerking met de nazorgcoördinator worden bepaald of de gekozen uitstroombestemming de meest optimale is. Dit om de kans op uitval zoveel mogelijk te beperken.
Sinds 2014 worden door (V)SO De Spinaker alle uitgestroomde leerlingen minimaal twee jaar na het verlaten van de school actief gevolgd. Dit gebeurt centraal voor de gehele Spinaker (V)SO bij de afdeling Rondom Onderwijsondersteuning door de nazorgcoördinator.
Wanneer er de leerling toch op de uitstroombestemming dreigt uit te vallen of wanneer er vragen zijn vanuit leerlingen/ouders en externe partijen (scholen, gemeenten e.a.) biedt Rondom advies of ondersteuning. Vragen over vervolgonderwijs, werk, indicaties en aanmeldingen gemeente of UWV kunnen aan de nazorgcoördinator worden gesteld. Deze maakt gebruik van zijn netwerk om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en/of kan zorgen dat men in contact komt met de juiste organisatie.

lees meer: