engels
Bovenschoolse Commissie van Begeleiding (B-CvB)

Elke locatie van De Spinaker heeft een Commissie van Begeleiding ( CvB)
Lees meer hierover op de algemene website van De Spinaker Onderwijsondersteuning  en de Wet op Passend Onderwijs


De Bovenschoolse Commissie van Begeleiding (hierna B-CvB genoemd) is de aanvullende voorziening in de ondersteuningsstructuur van De Spinaker.

 

De B-CvB heeft tot taak het bespreken van casussen waarbij een onderwijsaanbod binnen de regio of locatie van aanmelding niet (direct) passend is of casussen met een onderliggende adviesvraag van leerlingen die vastlopen binnen de huidige locatie. De B-CvB adviseert en ondersteunt de betrokken CvB bij vragen, ernstige zorgen, (dreigende) uitval of handelingsverlegenheid.

 

Tevens organiseert de B-CvB consultatie en advies naar aanleiding van een aanmelding of externe vraag. De B-CvB kan snel handelen en deskundigheid inschakelen, bijvoorbeeld met betrekking tot: onderzoek of observatie; uitstroom naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding; mogelijkheden binnen het netwerk; educatie trajecten en schoolmaatschappelijke ondersteuning.

 

De B-CvB voert wekelijks multidisciplinair overleg, gericht op situaties en leerlingen/ ouders/ partners met een extra ondersteuningsvraag. De CvB van de betreffende locatie legt een verzoek ter bespreking voor aan de B-CvB.  

 

De B-CvB wordt voorgezeten door de afdelingsdirecteur van Rondom. Vaste deelnemers aan het B-CvB overleg zijn verder:

  • Casemanager / orthopedagoog vanuit Rondom
  • MT lid Rondom
  • Adviseur Passend Onderwijs
  • Schoolmaatschappelijk ondersteuner/zorgconsulent
  • Notulist

Indien nodig kunnen worden uitgenodigd:

  • Lid CvB van de aanmeldende school
  • Externe vertegenwoordigers van instellingen, ouder(s)/verzorger(s), partners in hulp en zorgondersteuning, leerplicht en/of betrokken deskundigen
  • Vanuit Rondom kunnen de onderwijsdeskundige, nazorgcoördinator, consulent dagbesteding en anderen bij het overleg gevraagd worden.

     

Aanmelding voor de B-CvB kan via dit formulier