engels
Wat kan Rondom voor leerplicht betekenen?

Bovenschoolse Commissie van Begeleiding 
(B-CvB) 

Soms loopt een kind vast op school en dreigt het thuis te komen zitten of zit het al thuis. Wanneer er sprake is van complexe problematiek en betrokken scholen en deskundigen er niet meer uit komen kan de bovenschoolse Commissie van Begeleiding om advies en/of begeleiding gevraagd worden. De bovenschoolse commissie komt wekelijks met een team van experts bij elkaar waardoor zij snel antwoord kan geven op complexe vragen.  
Samen met de betrokkenen kijkt zij wat er aan de hand is, wat er al geprobeerd is, wat wel werkte en wat er al onderzocht is. Op basis hiervan wordt er een voorstel gedaan om een nieuw perspectief te creëren waarmee alle partijen weer verder kunnen. Dit kan in de vorm van een gesprek, aanvullend onderzoek of tijdelijke coaching en ondersteuning zijn. Lees meer over de B-CvB.
 

 

Toetsing en advies 

Wat gaat mijn kind helpen, zodat het weer goed gaat op school? Wat zijn ondersteuningsbehoeften en hoe kunnen school en ouders daarin tegemoet komen? Met deze vragen zal het onderzoeksteam van Rondom aan de slag gaan zodra een school daar om vraagt. Hiervoor zijn zij eerst met u in gesprek gegaan en heeft u uw toestemming aan de school gegeven om met Rondom contact op te nemen.   
Een gesprek over de ontwikkeling van uw kind op school maakt altijd deel uit van het onderzoek. In samenspraak met ouders en school worden de onderzoeksvragen opgesteld. Van elk onderzoek wordt altijd een verslag gemaakt dat u als ouder(s) als eerste te lezen krijgt, voordat het aan school wordt overhandigd. Er vindt op school altijd een adviesgesprek plaats waarbij u als ouder ook gesprekspartner bent.  
Het verslag zal antwoord geven op de hulpvraag en in kaart brengen wat de ondersteuningsbehoeften van uw kind zijn. Met behulp van de handelingsgerichte adviezen uit het verslag kunnen u, uw kind en school weer verder.