engels
Locaties van De Spinaker

Rondom levert een aantal diensten aan de diverse locaties van de Spinaker.
Het betreft de volgende locaties: VSO AlkmaarVSO Den HelderVSO Hoorn en de drie locaties van Heerhugowaard: Bureau Arbeidsparticipatie, Het WERK! en VSO Transferium                               
                   

Team orthopedagogen 

Van leerkrachten wordt verwacht dat zij oog hebben voor de manier waarop leerlingen worden opgevoed, opgroeien, leren en zich ontplooien. Dat ze weten wat normaal is en wat niet, hoe ze een gezonde ontwikkeling kunnen stimuleren en hoe ze van de school een prettige en veilige leeromgeving kunnen maken. En dat ze weten wat hen te doen staat als het met een leerling (tijdelijk) minder goed gaat.  

De orthopedagogen van Rondom zien het als hun opdracht om hierbij te ondersteunen. Zij zijn wetenschappelijk en in de praktijk geschoolde experts, als het om leerlingen gaat. Zij kunnen nagaan hoe het komt dat een leerling lastig gedrag vertoont, weten alles van de normale en verstoorde ontwikkeling van leerlingen en zijn deskundig op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie, faalangst, interactie tussen leerkracht en leerling en nog veel meer.  

De orthopedagogen van Rondom zetten hun kennis, vaardigheden en houding in om leerlingen optimaal tot bloei te laten komen. Daarbij hanteren ze een oplossingsgerichte en handelingsgerichte insteek. Onze orthopedagogen gaan uit van de mogelijkheden, talenten en perspectieven die leerlingen hebben, niet van hun onmogelijkheden. Bij problemen wordt per keer bekeken wat de leerling nodig heeft. Zij sluiten aan bij wat de leerling kent, kan en nodig heeft, bij deze leerkracht, in deze groep en op deze school. Daarbij houden ze ook rekening met de (on)mogelijkheden van de docent. Bovendien letten ze op wat bijvoorbeeld de ouders, de buurt of sportclub kunnen bieden.  

Het team orthopedagogen bestaat op dit moment uit zeven orthopedagogen, een orthopedagoog generalist en een psychodiagnostisch werkende. Al onze orthopedagogen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en werken volgens de beroepscode NVO. Onze psychodiagnostisch werkende is aangesloten bij de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP). Zij werkt volgens de richtlijnen van deze vereniging.  


Bovenschoolse Commissie van Begeleiding 
(B-CvB) 

Soms loopt een kind vast op school en dreigt het thuis te komen zitten of zit het al thuis. Wanneer er sprake is van complexe problematiek en betrokken scholen en deskundigen er niet meer uit komen kan de bovenschoolse Commissie van Begeleiding om advies en/of begeleiding gevraagd worden. De bovenschoolse Commissie komt wekelijks met een team van experts bij elkaar waardoor zij snel antwoord kan geven op complexe vragen.  

Samen met de betrokkenen kijkt zij wat er aan de hand is, wat er al geprobeerd is, wat wel werkte en wat er al onderzocht is. Op basis hiervan wordt er een voorstel gedaan om een nieuw perspectief te creëren waarmee alle partijen weer verder kunnen. Dit kan in de vorm van een gesprek, aanvullend onderzoek of tijdelijke coaching en ondersteuning zijn.