engels
Groepsonderzoek

Onze groepsonderzoeken biedt scholen de mogelijkheid om in korte tijd de vaardigheden en mogelijkheden van een groep leerlingen in kaart te brengen. De opbrengsten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van uw onderwijs te verbeteren of de adviezen van de schoolverlaters te ondersteunen. Onze onderzoeken worden afgenomen door ervaren orthopedagogen die staan voor kwaliteit en handelingsgericht werken. Hierbij staan individuele aandacht, kleine groepen en samenwerking met school en ouders centraal.  

Intelligentie/leerpotentieel 

Om intelligentie of leerpotentieel te bepalen kan er gewerkt worden met de volgende onderzoeken.   

  • NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) 

Sinds 2015 is het schooladvies van de basisschool leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert. De uitslag van de NIO-toets kan gebruikt worden om het schooladvies te ondersteunen.  

De NIO-toets is een intelligentietest. Hiermee kan bepaalt worden wat de leerling cognitief in huis heeft. 

  • NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten test) 

De NSCCT meet het leervermogen van elk kind vanaf groep 4 op een betrouwbare en efficiënte manier.  

Leerkrachten kunnen nagaan wat elk kind cognitief nodig heeft en daar de instructie bij aan laten sluiten. Duidelijk wordt wat een school wel kan en wat niet. De NSCCT helpt leerkrachten opbrengst bewust onderwijs vorm te geven. De NSCCT wordt ook gebruikt bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief in het basis- en speciaal basisonderwijs. 

Op deze manier worden Elk kind wordt in staat gesteld om zich te ontwikkelen volgens haar of zijn cognitieve capaciteiten. Uitdaging op het juiste niveau betekent geen frustraties door te makkelijk of te moeilijk werk. 

Directies van scholen en bestuurders kunnen uitspraken doen over de toegevoegde waarde van hun scholen. Directies hebben met de COTANgedocumenteerde test een betrouwbaar en valide antwoord naar de inspectie over de verantwoording van de leerresultaten. Daarnaast geeft de NSCCT belangrijke informatie voor het schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs.

  • NDT (Nederlandse Differentiatie Test) 

De Nederlandse Differentiatie Test (NDT) is een intelligentietest voor schoolverlaters. De NDT is een groepsgewijs afneembare intelligentietest, die tot doel heeft kinderen aan het einde van de basisschool te beoordelen ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs.  
De test wordt met name gebruikt voor het meten van de intelligentie bij verwijzing naar VMBO, en praktijkonderwijs.(link naar NDT, tekst Michelle) 

Zowel de NIO, NSCCT en NDT mogen voor het schooljaar 2017/2018 gebruikt worden als testinstrument ten behoeve van de indicatiestelling voor praktijkonderwijs.   

 

Sociaal emotioneel onderzoek 

Bij een groepsonderzoek naar de sociaal emotionele ontwikkeling van uw leerlingen raden wij de LMT aan. 

  • LMT (Leermotivatietest) 

De bedoeling van de test is om te achterhalen hoe het gesteld staat met leermotivatie, faalangst, doorzettingsvermogen en sociale wenselijkheid. Heel specifiek is in de vraagstellingen bij deze test rekening gehouden met de schoolsituatie waarin leerlingen functioneren. Bij leermotivatie gaat het dus niet om ‘gemotiveerdheid’ in het algemeen, maar specifiek om de vraag of en in welke mate de leerling gemotiveerd is in het schoolse leren. Bij faalangst gaat het om herkenbare situaties in de klas waarin leerlingen kunnen verkeren, die spanningen kunnen oproepen en daardoor de prestaties van leerlingen kunnen beïnvloeden. Kinderen met faalangst zijn er niet gerust op dat ze voldoende competent zijn om de meeste opdrachtsituaties tot een goed einde te brengen. Behalve faalangst is een ander belangrijk aspect dat van doorzettingsvermogen. Het blijven zoeken naar oplossingen en aanspreken van de eigen creativiteit is een belangrijk kenmerk om taken met succes te volbrengen. 

 

Didactisch onderzoek 

  • Drempelonderzoek 

Het Drempelonderzoek is ontworpen als ondersteuning voor een goed schoolverlatersadvies en richt zich op het didactisch functioneren van de leerling. Door middel van vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen zetten de onderzochte leerlingen zichzelf per onderdeel in een rij. Met behulp van een plaatsbepalingsformulier worden de individuele scores van leerlingen vergeleken met scores van havo/vwo-leerlingen, praktijkschoolleerlingen en leerlingen in de vmbo-leerwegen; gemengd-theoretisch, basis- en kaderberoepsgericht, wel of niet met leerwegondersteuning. Het didactisch profiel van de leerling wordt vertaald in een plaatsingsadvies op basis van een "veilige" plek voor de leerling. Het Drempelonderzoek is een goed differentiatie-instrument voor het gehele voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.  

  

Kosten groeponderzoek 

De kosten voor groepsonderzoek worden per leerling berekend. De kosten voor materiaal en reistijd zijn bij de prijs inbegrepen. Via het formulier op onze website kunt u een prijsopgave aanvragen. 
Voor scholen die zijn aangesloten bij stichting Ronduit, waarvan Rondom ook onderdeel uitmaakt, werken wij met een gereduceerd tarief.